پاشازاده: بر چه اساسی پرسپولیس و استقلال را 290 میلیارد قیمت‌گذاری کرده‌اند؟