هر کس با این دو نفر بیعت نکند، به مرگ جاهلیت مرده است!