ناتو با تشکیل هیات تحت رهبری غیرنظامیان به حضور در افغانستان ادامه می‌دهد