عاشورزاده با شایستگی فینالیست شد /حسرتِ نماینده میزبان