رئیس سازمان کشتیرانی حضور کشتی ایرانی در آب های سومالی را تکذیب کرد