بودجه جداگانه برای اقامه نماز دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شد