مصوبات شورای تامین باید با قوانین حقوقی تطبیق داده شود