صعود عاشورزاده به دیدار نهایی با برتری مقابل حریف روسی