پاشازاده: جاه طلبی استقلالی ها نسبت به قبل کم شده است