امام جمعه ایلام: زمینه جذب جوانان به فعالیت های قرآنی فراهم شود