الصاق روستای سفید چاه بهشهر به شهرستان گلوگاه قطعی است