جدال مرگ و زندگی برای پیکان/ شاگردان مرفاوی به دنبال پیروزی