خسارت 125 میلیارد توماني به كشاورزي سنقر/جبران خسارتهای ناشی از سرمازدگی در استان نیازمند حمایت دولت