یادداشت مشاور مدیرعامل سابق درباره تغییرات مدیریتی اخیر در شركت مخابرات ایران