رونمایی از 26 عنوان کتاب وزارت خارجه در نمایشگاه کتاب تهران