معاون وزیر بهداشت از کاهش 13.3درصدی دعاوی علیه این وزارتخانه خبر داد