نامه سرگشاده رضایی به حسین‌شریعتمداری: این مواجهه ضدارزشی، غیرقابل پذیرش است