خیرین سرمایه دنیای فانی را به ارز آخرت تبدیل می کنند