کواچ بعد از پنج جلسه تمرین طاقت فرسا، استراحت داد/ شهرام به لیگ جهانی می رسد