بین یک میلیون و 600 هزار تا شش میلیون ریال به حقوق معلمان اضافه می شود