دولت آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران عجله دارد