تاثیر ظرفیت های سرمایه گذاری و نقش آن در توسعه همه جانبه شاهرود