گام چهارم طرح تحول نظام سلامت در خراسان شمالی آغاز شد