دلایل غیرقابل توجیه شرکت هواپیمایی زاگرس برای سوار نکردن کاروان مهرام