فیلم/بازدید۱۵۰ دقیقه ای حضرت آیت الله خامنه ای از نمایشگاه کتاب