وزیر ارشاد: به عنوان یک شهروند عادی از فیسبوک استفاده می کنم