روشی جالب و ارزان قیمت برای جمع آوری آب در مناطق گرم و خشک