آل سعود اگر آیت الله نمر را اعدام کند به سرنوشت دیگر حاکمان منطقه دچار خواهد شد