اختصاص 150 میلیون تومان برای کانال جمع‌کننده آب‌های سطحی شهر کورائیم