نظر پروفسور سمیعی درباره اثر تشعشعات موبایلی بر سلامت انسان