نظارت بر فعالیت انتخاباتی رسانه ها/ با نشریات خاطی برخورد می شود