نظر پروفسور سمیعی درباره تشعشعات موبایل: هیچ تحقیقی منفی بودن تاثیر تشعشعات موبایل را تایید نکرده اس