کمالوندی: چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ناشی از اقتدار است