می‌خواستند در زمینه آب سنگین اراک کلا‌ه‌ سر ما بگذارند ولی موفق نشدند