ماجدی: هم‌قسم شده‌ایم تا شکست در داربی رفت را جبران کنیم