استاندار کرمان با خانواده شهید الله دادی دیدار کرد