فرماندار: شورای شهر می تواند مشوق سرمایه گذاری در پیشوا باشد