امضاء میثاق نامه در راستای عملیاتی کردن فرامین مقام معظم رهبری