سرمربی هند: ایران همیشه تیم خوبی است، اما انتظار نتیجه بهتری داشتیم