فخرالدینی: پیروزی در داربی به اندازه یک جام ارزش دارد