آیت الله علوی گرگانی: دست‌اندازان به بیت‌المال مسلمین، ایمان ندارند