پاشازاده: دوستانم حاضرند استقلال را پنج ساله اجاره کنند