فرماندار قشم: بسترهای جذب گردشگر در جزیره هرمز افزایش یابد