مصرف بی‌رویه در همایش مدیریت مصرف انرژی/صرفه‌جویی در شعار بی‌تفاوتی در عمل