آزادی بلندترین قله قلمون توسط حزب الله و ارتش سوریه