تعداد کاربران تلفن هوشمند در ایران به ۴۰ میلیون نفر می رسد