روایتی از حضور رهبرانقلاب در نمایشگاه/ احوالپرسی از پیشکسوتان نشر