تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیان حوزه های علمیه خوزستان