ترافیک نیمه سنگین و بارش باران در محورهای دو استان