بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی نیازمند80 هزارمیلیارد ریال است